กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

งานการเงินและบัญชี


ประกาศ งานการเงินและบัญชี


แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี


1. บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ Download | ประมาณการค่าใช้จ่าย Download

2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินค่า.. Download

3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Download

4. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Download

5. บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการ Download

6. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง Download

7. ใบสำคัญรับเงิน Download

8. ใบสำคัญรับเงินวิทยากร Download

9. สัญญาการยืมเงิน Download

10. รายงานการเดินทาง Download
พวกเรา คือ งานการเงินและบัญชีนาง กรรณิกา ศรีวิสุทธิ์

หัวหน้างานการเงินและบัญชี111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th