กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


ข่าวสาร คณะวิทย์ฯ
โอกาสความก้าวหน้า ในอนาคต


1. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งในเเละต่างประเทศ

2. เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในองค์กรของรัฐและเอกชน เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โรงพยาบาล (Sport club, Health club, Fitness center)

3. เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาของสโมสร โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สมาคมกีฬา

4. เป็นผู้นำการออกกำลังกาย (Aerobic, Fitness, Yoga, Pilate, Spa & Message) ในสถานประกอบการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

5. นักวิชาการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7. ประกอบอาชีพอิสระด้านการออกกำลังกายและกีฬา


พวกเรา คือ คณะวิทย์ฯ

"คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สอนให้นักศึกษาได้เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน"


ผศ.ดร. กาญจนา กาญจนประดิษฐ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th