กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

การสมัครเข้าศึกษาต่อ
การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี


นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี

สามารถติดตามประกาศต่างๆผ่านช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ : www.tnsukbi.ac.th

2. Facebook Fanpage : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ งานประชาสัมพันธ์

3. สอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์กลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ : 075-663-638

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ : 075-664-462

คณะศิลปศาสตร์ : 091-527-7183

คณะศึกษาศาสตร์ : 075-664-408

4. E-mail : krabicampus@tnsukbi.ac.th


สมัครเข้าศึกษาต่อออนไลน์คุณสมบัติผู้สมัคร


1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรืออยู่ระหว่างการเรียนในภายเรียนสุดท้าย

2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี


หลักฐานประกอบการสมัคร


1. สำเนาระเบียนผลการเรียน มีตราประทับของสถานศึกษา

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

5. หนังสือยอมจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ)


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th