กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์


" ทักษะดี มีน้ำใจ พัฒนาสังคม "

1. ทักษะดี หมายถึง การมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านวิชาชีพ

2. มีน้ำใจนักกีฬา หมายถึง การเคารพต่อกฎระเบียบ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

3. พัฒนาสังคม หมายถึง การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ชี้นำ ป้องกันและร่วมแก้ปัญหาของสังคม


เอกลักษณ์


เป็นสถาบันส่งเสริมด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ


ค่านิยมองค์กร (SPORTS-U)


S = Spirit

P = Professional

O = Opportunity

R = Responsibility

T = Teamwork

S = Smart

U = Universality

มีน้ำใจนักกีฬา

มีความเป็นมืออาชีพ

มีการให้โอกาส

มีความรับผิดชอบ

มีการทำงานเป็นทีม

มีบุคลิกภาพที่ดี

มีความเป็นสากล


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

________________________

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา จึงเห็นควรกำหนดประเด็นพฤติกรรมหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จะเสริมสร้างและปลูกฝังให้นักศึกษา คือ "ความตรงต่อเวลา"

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561


นโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม


นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

________________________

นโยดายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม จะถูกดำเนินการให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรและอัตลักษณ์ขององค์กร คือทักษะดี มีน้ำในนักกีฬา พัฒนาสังคม โดยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีโดยมีระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคมอละสนับสนุนการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

กลยุทธ์การดำเนินงาน

1. สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการจากชุมชน

2. จัดทำแผนการบริการวิชาการสู่ชุมชนให้ตรงตามความต้องการรับบริการ

3. จัดทำโครงการ กิจกรรมตามแผนบริการวิชาการสู่ชุมชน

4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนเชิงรุก ทั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งป้ายและวิทยุกระจายเสียง

เป้าประสงค์

ประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการที่ได้มาตรฐาน


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th