กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ThanaphongChaikun | 2022-08-15 18:47:51 | views 124   สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

   วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ศิริพร มยะกุล ประธานกรรมการประเมิน ผศ.นันภัทร คำวิจิตร อ.นพดล มณีแดง และอ.วรากร วารี เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานจากการจัดการศึกษาหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th