กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ThanaphongChaikun | 2022-08-15 18:43:28 | views 90     คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เมื่อวันที่ 19-23 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพได้มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติที่ดี และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และนำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะได้เข้าศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ 1) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 โดยดูงานเกี่ยวกับการจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับชีวกลศาสตร์ การทดสอบสมรรถภาพทางการกีฬา และการดำเนินงานของสำนักงานในคณะ 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 โดยเข้าเยี่ยมชมในส่วนของเมืองนวัตกรรมอาหาร และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมอาหารแห่งโลกอนาคต และโภชนาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬา 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา)


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th