กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

มกช.กระบี่ ประชุมการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

TNSU Krabi | 2023-03-23 11:22:17 | views 129มกช.กระบี่ ประชุมการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะพีพี อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ เข้าร่วมการประชุมการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขต 17 แห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา 11 โรงและผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีพา 2 โรง หัวหน้างานการเงินและบัญชี, หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักการตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 7 ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยการกีพาแห่งชาติเสร็จแล้ว จึงได้จัดการประชุม การตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรายงานต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัด ให้ทราบผลการตรวจสอบรายงานการเงิน และเปิดโอกาสให้ซักถาม ขี้แจง หรือจัดส่งหลักฐานเพื่อแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th