กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

กิจกรรมการจัดการความรู้ (knowledge management: km) ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

TNSU Krabi | 2023-01-25 20:12:54 | views 150วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิจัยและประกันฯ ร่วมกับ 3 คณะ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ครั้งที่ 1 ณ ห้องธารโบกขรณี อาคารวิทยบริการ โดยเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมาร่วมกันแชร์เทคนิคและประสบการณ์ในหัวข้อต่อไปนี้ 
สายวิชาการ: เทคนิคการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเทคนิคการทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) 
สายสนับสนุน: เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน

ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามลำดับ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ของวิทยาเขตได้นำประเด็นความรู้ที่ได้ไปจัดทำเป็นสื่อเผยแพร่ต่อไป


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th