กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Conference อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

TNSU Krabi | 2023-01-20 11:06:36 | views 132มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

จัดประชุม Conference การจัดทำข้อมูลพื้นฐานโครงการ ประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยนายปรีชา จันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาฯ ประธานโครงการ โดยมีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ

1. งานแผนและงบประมาณ

2. งานการเงินและบัญชี

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th