กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ม.กีฬา กระบี่ ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ThanaphongChaikun | 2022-08-14 15:04:53 | views 20ม.กีฬา กระบี่ ร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2563 - 2566) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมธารโบกขรณี ชั้น 2 ตึกวิทยบริการ

ผศ. ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2563 - 2566) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมธารโบกขรณี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 58 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เป็นผู้บรรยาย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ให้เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านศาสตร์การกีฬาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านศาสตร์การกีฬาในระดับชาติต่อไป


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th