กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

โครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน คนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ ๑๑

TNSU Krabi | 2022-12-22 11:47:32 | views 211      สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ (ศรีผ่องฟาร์ม) ร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ คณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน คนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ ๑๑ ขึ้น โดยจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ ๘-๑๒ ปี ที่มีสรีระรูปร่างแข็งแรง สมบูรณ์ สมส่วน ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีบุคลิกภาพที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบ และจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคนกระบี่ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตั้งแต่เยาว์วัย โดยได้ ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และได้ทำการทดสอบเชาว์ปัญญา ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเป็นผู้ดำเนินการทดสอบเชาว์ปัญญา และสมรรถภาพทางกาย ทั้งนี้ได้กำหนดการมอบรางวัลในงานปีใหม่และงานกาชาดของจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๖


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th