กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

จังหวัดกระบี่ ประชุมกรรมการจังหวัดภาครัฐ ภาคเอกชน ติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ราชการแก่ทุกภาคส่วน

ThanaphongChaikun | 2022-11-30 09:52:14 | views 35             จังหวัดกระบี่ ประชุมกรรมการจังหวัดภาครัฐ ภาคเอกชน ติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ราชการแก่ทุกภาคส่วน

             วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายปรีชาจันทรประดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ เข้าร่วมการประชุมกรรมการจังหวัดประจำเดือน พฤศจิกายน โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน และผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพนมเบญจา (ชั้น 5 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานรับทราบพร้อมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติและข้อราชการสำคัญในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการรายงานรายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ รายงานผลด้านการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในอ่าวพังงาอย่างยั่งยืน (กระบี่ ,พังงา ,ภูเก็ต ,ระนอง ,สตูล .ตรัง ) และรายงานผลการขับเคลื่อนช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางอำเภอเหนือคลอง และมีเรื่องพิจารณาเพื่อการประสานการปฏิบัติ เช่น สถานการณ์โรคในพื้นที่จังหวัดกระบี่ กิจกรรมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวยุติความรุนแรง เนื่องในเดือนพฤศจิกายน เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในห้วงเดือนนี้ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยอำเภอเมืองกระบี่ และปฏิทินแผนงานโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ข้อร้องเรียนเรื่องขยะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬากลางอ่าวนาง หาดอ่าวนาง หาดคลองม่วงจากนักท่องเที่ยว และการขยายผลการดำเนินงาน ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามปฏิบัติการ Krabi stedy การรายงายผลการให้ความช่วยเหลือ บทเรียนวีดีทัศน์นำเสนอการขับเคลื่อน "krabi stedy อำเภอเมืองกระบี่และอำเภอเขาพนม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ โอกาสเดียวกันนี้ยังมีพิธีมอบฉโนดที่ดินแก่ศาลเจ้า "ตำหนักพระโพธิสัตว์กวนอิม" โดย นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานกรรมการมูลนิธินายศรีผ่อง -นางกี่ ภูเก้าล้วน และ นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้อุทิศที่ดินพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 73 เศษ 5 ส่วน10 ตารางวา ให้เป็นสมบัติสำหรับศาลเจ้า " ตำหนักพระโพธิสัตว์กวนอิม" เพื่อประโยชน์สาธารณะ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม ตามปฏิบัติการ Krabi stedy ในปีงบประมาณ พ.ศ .2565 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดกระบี่ มูลนิธินายศีรีผ่อง -นางกี่ ภูเก้าล้วน มูลนิธิ กระบี่ยั่งยืน สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และ การจัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2565 โดยประธานอ่านสารนายกรัฐมนตรีและนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชกการไว้อาลัย 1 นาที เพื่อกระตุุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน


GALLERY


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th