กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา


ประกาศ งานประกันคุณภาพการศึกษา


รายงาน SAR

รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


งานวิจัยและนวัตกรรม


งานวิจัยและนวัตกรรม View


แบบฟอร์มงานวิจัย


1. ต้นเรื่องบันทึกเดินทางไปราชการ

2. แบบฟอร์ม สพล.1 เดินทางไปราชการ

3. แบบฟอร์ม สพล.1 ประมาณการเดินทางไปราชการ

4. แบบฟอร์มบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

5. แบบฟอร์มใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ

6. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเดินทางไปราชการ

7. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เดินทางไปราชการ

8. บันทึกรายงานการไปราชการ ตัวอย่าง

9. บันทึกขอจ้างเก็บข้อมูลแบบสอบถามวิจัย ตัวอย่าง

10. บันทึกขอจ้างเก็บข้อมูลแบบทดสอบวิจัย ตัวอย่าง

11. บันทึกขอจ้างถ่ายเอกสารวิจัย ตัวอย่าง

12. บันทึกขอเช่า ตัวอย่าง

13. บันทึกจ้างตรวจการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่าง

14. บันทึกขอจ้างกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่าง

15. บันทึกขอจ้างจัดทำรูปเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตัวอย่าง
พวกเรา คือ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาอาจารย์ กฤตยา ศุภมิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
อาจารย์111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th