กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

ทำเนียบบุคลากรอธิการบดี


นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่


ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่

อาจารย์


ข้าราชการครู


อาจารย์กฤตยา ศุภมิตร

อาจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

อาจารย์วิกรม พันธุ์เล่ง

อาจารย์

หัวหน้าสำนักงานกีฬา

หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

ผศ.สารภี ไตรยวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ก้องเกียรติ เชยชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผศ.ปวีณา อุทุมภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน

ผศ.ธรณัส ปัญญาไข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ปัญญา ศักดิ์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.วิเชียร โบบทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการ

ดร.กานตินุช สถิรมนัส

อาจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผศ.ปรัศนี ช่วยการ ซอลิฮี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ส.อ.สุรชัย แซ่ด่าน

อาจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ผศ.จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เลขานุการรองอธิการบดี

อาจารย์สุมน เกลาฉีด

อาจารย์

หัวหน้างานแนะเเนวการศึกษาและอาชีพ

หัวหน้างานพยาบาล

อาจารย์สุธน เพ็ชรนิล

อาจารย์

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

ผศ.กู้เกียรติ บุญมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ยานี จรคงสี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์วรรณา นิ่มวุ่น

อาจารย์

ผศ.เกษม ช่างสนั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์นฤมล หวานดี

อาจารย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.พีระพงศ์ หนูพยันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์กมลวรร พุดแก้ว

หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

หัวหน้างานพัสดุ

อาจารย์อุมาพร แต่งเกลี้ยง

อาจารย์

ผศ.ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์

อาจารย์

อาจารย์เฉลิมวิชญ์ กุลศิริ

อาจารย์

อาจารย์ต่อสกุล สกุลสิริชาติ

อาจารย์

ดร.กษิดิ์เดช ตรีทอง

อาจารย์

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

ดร.ศิรินภา จิตต์อารีย์

อาจารย์

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์สินีนุช โสฬส

อาจารย์

อาจารย์ปิยธิดา ปาลรังษี

อาจารย์

ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์

อาจารย์

หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม

ดร.สุนันทา สุพรรณ

อาจารย์

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อาจารย์สุขสวัสดิ์ แย้มศรี

อาจารย์

งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดร.สุวัจน์ ชุณหรัตน์

อาจารย์


ข้าราชการพลเรือน


นางเพ็ญพิศ แสงศรีจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกรชนก เนื้อน้อย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

หัวหน้างานสารบรรณ

นางพรฤดี แก้วเวหา

หัวหน้างานบุคคล

หัวหน้างานบุคคล

นางกรรณิกา ศรีวิสุทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสุมนา เพชรเครือ

หัวหน้างานโยธา

นายมานะ พิมพ์จันทร์

หัวหน้างานอาคารสถานที่ / งานโสตทัศนศึกษา

นางสาววัชราภรณ์ ทองมณฑานภากาศ

เจ้าพนักงานธุรการ

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวศิริรัตน์ ขาวสุริยจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ


ลูกจ้างประจำ


นายลิขิต สุวรรณะ

พนักงานพัสดุ

นายสมชาย กิจแก้ว

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายวินัย มารักคิด

ช่างสี

นางอารี เนื้อเกลี้ยง

พนักงานรับโทรศัพท์

นายทวีศักดิ์ คงนุ่ม

ช่างปูน


อาจารย์


นายสมพงค์ แก้วเวหา

อาจารย์ (พลศึกษา)

นายบรรจบ รัตนามาศ

อาจารย์ (พลศึกษา)

นางวราลี มันเล็ก

อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวศิรินภา ณ ศรีสุข

อาจารย์ (ภาษาไทย)

ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ สาบวช

อาจารย์ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ)


ผู้เชี่ยวชาญกีฬา


นายวรพล เกื้อผล

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (คาราเต้โด)

นายติณณ์ ผลชู

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (กาบัดดี้)

นายชาญวิทย์ คงผอม

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (ฟุตบอล)

นายสมเกียรติ สุขศาล

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (ยกน้ำหนัก)

นายสลักเกียรติ ชุมพรพันพันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา (ด้านกีฬาและกิจกรรมทางทะเล)


เจ้าหน้าที่พิเศษ


นายกิติศักดิ์ สิงห์ทอง

เจ้าหน้าที่บริการสนามกีฬา

นางสาวกลิ่นผกา กลิ่นจันทร์

เจ้าหน้าที่พิเศษปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

นางสาวปาริฉัตร วุ่นคง

เจ้าหน้าที่พิเศษ สำนักงานรองอธิการบดี

นายจักรกฤษณ์ ลาดคูบอน

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานพัสดุ

นางสาวภัทราวดี ศรีกระจ่าง

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาวดี กองเกิด

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานการเงินและบัญชี

นางสาวทัศน์วรรณ กองเกิด

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานการเงินและบัญชี

นางสาวสุพรรษา หม้อน้ำร้อน

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

นางสาวณัฏพร หมุดหมัด

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานพัสดุ

นางสาวลัดดาวัลย์ มีรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานทะเบียน

นางสาวสาวิตรี วิชัยดิษฐ์

เจ้าหน้าที่พิเศษ ศูนย์วิทยบริการ

นางสาวเมตตา เหร่เด็น

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวอรทัย ต้นสีนนท์

เจ้าหน้าที่พิเศษ ฝ่ายแผนและพัฒนา

นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม

เจ้าหน้าที่พิเศษ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นายวิทยา วรรณวงศ์

เจ้าหน้าที่พิเศษ งาน กยศ.

นายอนันต์ เขียวจันทร์

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานประชาสัมพันธ์

นางสาวอรจิรา ยืนยงค์

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานบุคคล

นางสาวอรรจฐาณิศร์ ชุมพรพันธุ์

เจ้าหน้าที่พิเศษ งานสระว่ายน้ำ

นายโนรี โกษาฝน

พนักงานขับรถยนต์

นายมนัส จงรักษ์

พนักงานขับรถยนต์

นายนิยม เชื้อสง่า

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสุวรรณ มูลกุล

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายขจรยศ เสมอภาค

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายประเสริฐ สุวรรณสาม

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายประสิทธิ์ แก้วกอง

เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่

นายพยงค์ เครือแก้ว

คนงาน ปฏิบัติงานประจำ มกช. วิทยาเขตกระบี่

นายฟาร์รุกชาร์ รักมิตร

ช่างไฟฟ้า

นายนพรัตน์ ศรีเพ็ชร

พนักงานขับรถยนต์

นายบุญสม งามโพธิ์ศรี

คนงานดูแลสนาม 2 (ด้านบน)

นางสาวลลิตา วารี

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด อาคารวิทยบริการ

นายอำนวย รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด อาคารวิทยบริการ

นายวีระพงษ์ สูน่าหู

คนงาน ปฏิบัติงานประจำศูนย์กีฬาฯ เกาะลันตา

นางสาวเกศราพร ช่วยบำรุง

เจ้าหน้าที่พิเศษปฏิบัติงานประจำศูนย์กีฬาฯ เกาะลันตา

นายอนุชา ศรีคล้ำ

ช่างไฟฟ้าและประปา ปฏิบัติงานประจำศูนย์กีฬาฯ เกาะลันตา

นางอำภา อาจหาญ

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ปฏิบัติงานประจำศูนย์กีฬาฯ เกาะลันตา

นายสมศักดิ์ สุขจันทร์

พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานประจำศูนย์กีฬาฯ เกาะลันตา

นางสาววรรณา บัวแดง

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด อาคารวิทยบริการ

นางสาวปวิณา วิเชียรฉาย

เจ้าหน้าที่พิเศษ สำนักงานกีฬา

นางสาวสุดารัตน์ ชูลีรักษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะศึกษาศาสตร์

นางชุติกาญจน์ ดวงเกิด

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์

นางสาวสุวรรณี พิจิตร

เจ้าหน้าที่พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ ชูลีรักษ์

เจ้าหน้าที่พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

นางสาวสุรัชดา เพรชสิทธิ์

เจ้าหน้าที่พิเศษปริญญาโทร คณะศึกษาศาสตร์

นางชุติกาญจน์ ดวงเกิด

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์

นางสาวสุดา บุญเกิด

เจ้าหน้าที่พิเศษ คณะศิลปศาสตร์

นางธิติมา พิบูลย์เศรษฐ์

เจ้าหน้าที่พิเศษ คณะศิลปศาสตร์

นางจันทร์ทิรา โทแก้ว

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด คณะศิลปศาสตร์

นายกมลพชร์ ชนะสงคราม

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาวมณีวัลย์ วงษ์วิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาวณัฐฐิตา นาควานิช

เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะวิทยาศาสตร์กีฬาและสุขภาพ

นางสาววรรณิดา แย้มศรี

เจ้าหน้าที่พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์กีฬาและสุขภาพ

นางสาวอินทราทิพย์ ปัญญาทิพย์

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th