กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

คณะผู้บริหารอธิการบดี


นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่


ดร.ภานุ ศรีวิสุทธิ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่

อาจารย์


ผู้ช่วยอธิการบดี


อาจารย์นฤมล หวานดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์

ผศ.ดร.ปรียาณัฐ บัวทองจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.สารภี ไตรยวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กานตินุช สถิรมนัส

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

อาจารย์

อาจารย์กฤตยา ศุภมิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

อาจารย์

รองคณบดี


ผศ.ดร.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.วิเชียร โบบทอง

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.ก้องเกียรติ เชยชม

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หัวหน้าสำนักงาน


ส.อ.สุรชัย แซ่ด่าน

หัวหน้าสำนักงานกีฬา

อาจารย์

ผศ.จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th