กำลังโหลด...
111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

รู้จัก ม.กีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในจังหวัดกระบี่ที่สามารถผลิตนักศึกษาได้ถึงระดับปริญญาตรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521 จากความร่วมมือและ การสนับสนุนของข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และประชาชน จังหวัดกระบี่ บนเนื้อที่ประมาณ 105 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่

ต่อมาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่ได้ยกระดับขึ้นเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ตอนที่ 13 ก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 และ ทำให้พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป


วิวัฒนาการตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

นับได้ว่าสถาบันการพลศึกษาได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 และเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันการพลศึกษา ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทำให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ - Thailand National Sports University – Krabi Campus ปัจจุบันเป็นสถาบันการศึกษาที่สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


วิสัยทัศน์


เป็นสถาบันชั้นนำที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ

สู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน


พันธกิจ


1. จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ศึกษา วิจัยและให้บริการทางวิชาการกับชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาและบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

4. ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย


ปรัชญา


สุขภาพดี

มีความรู้

คู่คุณธรรม

นำชีวิตก้าวไกล


111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

075-663-638

krabicampus@tnsukbi.ac.th